Siivikkalan Omakotiyhdistys ry. säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Siivikkalan omakotiyhdistys ja sen kotipaikka on Ylöjärvi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus on toimia alueellaan omakoti- ja rivitaloissa asuvien perheidenetujen ajajana kaikissa sellaisissa asioissa, mitkä koskevat asumista sekä erilaisia palveluksia ja ympäristön viihtyisyyttä. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastustoimintaan ja virkistäytymiseen.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- Edustaa jäsenistöään Ylöjärven kuntaan sekä muihin julkisiin yhdyskuntiin ja yhteisöihin päin sekä siinä mielessä laatii erilaiset esitykset ja anomukset Järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia.
- Huolehtii jäsenistöön kohdistuvasta tiedottamisesta.
- Tarjoaa mahdollisuuden kehittäviin vapaa-ajan harrastuksiin esimerkiksi juhlien, näytösten, matkojen ja retkien, kilpailujen ja kuntoliikunnan puitteissa.
- Hankkii varoja edellä mainittujen toimintojen toteuttamiseksi, kuitenkin niin ettei toiminnasta koidu jäsenille suoranaista taloudellista hyötyä.

4§ Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Siivikkalan kylän alueella tai sen läheisyydessä asuva omakotitalon tai rivitalo-osakkeen omistaja tai asukas puolisoineen. Jäsen on velvollinen maksamaan liittymis- ja jäsenmaksut

5§ Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitus periä vastaan. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen yleiseen kokoukseen kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon erottamispäätöksestä

6§ Toimintaansa varten yhdistys kerää varoja jäsenmaksulla, luvanvaraisilla keräyksillä ja arpajaisilla sekä kahvila- ja ravintolatoiminnalla. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Viimeksi mainituissa tapauksissa on varojen käytössä noudatettava niitä määräyksiä, joita varojen luovuttaja mahdollisesti on antanut.

7§ Yhdistyksen asioista sen hallituksena hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä sekä näille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa, myöhemmin erotetaan vuoron mukaan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 4 jäsentä on läsnä. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat virkailijat. Johtokuntaan tai muuhun tehtävään valittavalta on saatava suostumus valintaan. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu varajäsenineen.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ,varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä yhdistyksen valitsemille tilintarkastajille kunkin vuoden 15 päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee tammikuun 31 päivään mennessä suorittaa tarkastus ja antaa siitä kirjallinen lausunto johtokunnalle.

10§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Yhdistyksen muut kokoukset pidetään milloin johtokunta sen tarpeelliseksi katsoo tai vähintään ¼ jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta anoo mainiten kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouskutsu julkaistaan pitäjän paikallislehdessä sekä julkisilla paikoilla pylväsilmoituksena vähintään 7 päivää ennen kokousta. Lisäksi voidaan jakaa jäsenistölle kirjallisia tiedotuksia kokouksesta.

11§ Yhdistyksen syyskokous pidetään lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2.Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
3.Valitaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet ja kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet
4.Päätetään hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavasta palkkiosta sekä matkakulujen korvaamisesta ja päivärahoista
5.Määrätään jäsenmaksun suuruus
6.Vahvistetaan hallituksen esityksestä tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle
7.Päätetään hallituksen ehdottamista toimikunnista ja valitaan niihin jäsenet
8.Päätetään muista hallituksen kokouskutsussa mainituista asioista
Kevätkokouksessa, joka pidetään helmikuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2.Esitetään edellisen toimintakauden toiminta- ja tilikertomus
3.Esitetään tilintarkastajan lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle päätetään muista hallituksen kokouskutsussa mainituista asioista

12§ Äänestyksissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätöksen ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänestystavan ratkaisee kokous kussakin tapauksessa erikseen. Kaikki vaalit suoritetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin tuloksen arpa. Äänestyksissä on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

13§ Yhdistys voidaan purkaa ja näihin ja näihin sääntöihin tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa sitä kannattaa. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulee sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen.

14§ Jos yhdistys purkautuu, maksetaan ensin yhdistyksen velat ja sitoumukset ja jäljelle jääneet varat luovutetaan Ylöjärven kunnan käyttöön Siivikkalan alueen varattomien opiskelijoiden tukemiseksi.

15§ Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.